تصاویر پیشرفت پروژه در سال ۱۳۹۳

آماده‌سازی و بتن‌ریزی سقف طبقه ۲ – سازه ۴

فریم کاری و زیرسازی نما (اردیبهشت ۱۳۹۳)

بتن‌ریزی دیوار استخر سازه ۴ (فروردین ۱۳۹۳)

بتن‌ریزی سقف طبقه چهارم سازه یک – پایان بتن‌ریزی سازه ۱ و ۲ و ۳ (۳ فروردین ۱۳۹۳)