تصاویر پیشرفت پروژه در سال ۱۳۹۲

بتن‌ریزی ستون و دیوار برشی طبقه چهارم و آماده‌سازی سقف طبقه چهارم سازه یک (۲۱ اسفند ۱۳۹۲)

بتن‌ریزی سقف طبقه سوم سازه یک (۱۷ اسفند ۱۳۹۲)

بتن‌ریزی سقف طبقه سوم سازه ۲ و ۱ (۸ اسفند ۱۳۹۲)

بتن‌ریزی سقف طبقه سوم سازه ۱ (۲۹ بهمن ۱۳۹۲)

آماده‌سازی سقف طبقه سوم سازه ۱ جهت بتن‌ریزی و نمای کلی پروژه (۲۷ بهمن ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (سوم دی ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (آذر ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۱ آبان ۱۳۹۲)

بتن ریزی ستون و دیوار برشی سازه یک طبقه همکف (۱۵ و ۱۷ مهر)

بتن‌ریزی دیوار برشی و ستون سازه یک طبقه همکف (۱۰ مهر ۱۳۹۲)

مراحل قبل و بعد از بتن‌ریزی سقف طبقه منهای یک (۳ مهر ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۱۳ شهریور ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۵ شهریور ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۲۹ مرداد ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۷ مرداد ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۲۲ تیر ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۱۶ تیر ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۲۷ خرداد ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۲۰ خرداد ۱۳۹۲)

عکسهای پروژه (۱۶ خرداد ۱۳۹۲)