تصاویر پروژه (تیر ۱۳۹۵)

ظهر هجدهم فرودین ۹۵
تصاویر پروژه (فروردین ۱۳۹۵)
19 فروردین 1395
نشست هیات مدیره کاشان مال با مدیران رسانه‌های کاشان و اصفهان
گزارش نشست با مدیران رسانه‌ها
20 آبان 1395
نمای پروژه از زوایای مختلف

نمای پروژه از زوایای مختلف

سفیدکاری اطاقهای هتل همراه با نصب پنجره و شیشه