تصاویر پروژه (فروردین ۱۳۹۵)

تصاویر پیشرفت پروژه (دی ۱۳۹۴)
25 دی 1394
نمای پروژه از زوایای مختلف
تصاویر پروژه (تیر ۱۳۹۵)
20 تیر 1395
ظهر هجدهم فرودین ۹۵

تصاویر پروژه در ظهر هجدهم فرودین ۹۵

۲ عکس از فضای باز و نیز نمای فودکورت واقع در طبقه سوم مجتمع وندای کی آشیان

چند عکس از طبقات همکف، اول و دوم تجاری

چند عکس از اطاقهای هتل

اتمام نصب درب و ریلهای آسانسور های هتل و بخش تجاری

طبقات زیرزمین سازه جدید

سقف همکف سازه جدید