تصاویر پیشرفت پروژه – فروردین ۱۳۹۴

۲۱- در سازمانتان روحیه عالی به وجود بیاورید
7 خرداد 1393
خبر مهم: فروشگاه وندا – امین حضور افتتاح شد
2 خرداد 1394

سهامداران محترم می‌توانند پیشرفت پروژه هایپر وندای کی آشیان را در گزارش تصویری که فروردین ۱۳۹۴ تهیه شده است ملاحظه کنند.

 تصاویر پیشرفت پروژه در سال ۱۳۹۴