بتن‌ریزی سقف طبقه سوم سازه یک

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۲)
17 اسفند 1392
بتن‌ریزی ستون و دیوار برشی طبقه چهارم و آماده‌سازی سقف طبقه چهارم سازه یک
23 اسفند 1392

گزارش تصویری از وضعیت پیشرفت پروژه وندای کی آشیان را در اسفندماه در اینجا ملاحظه کنید.