سازه جدید مجتمع تجاری بازرگانی و هتل پنج ستاره وندای کی آشیان