آذر

13 آذر 1395
بازدید معاون استاندار و فرماندار کاشان به همراه مسئولان شهر از پروژه مجتمع "کاشان مال"

گزارش دیدار معاون استاندار و فرماندار

دکتر مومنیان معاون استاندار و فرماندار کاشان، از دعوت بازدید کاشان مال استقبال کرد و شخصاً در مجموعه حضور یافت. ایشان که در تاریخ ۵ آذر […]