تیر

20 تیر 1395
نمای پروژه از زوایای مختلف

تصاویر پروژه (تیر ۱۳۹۵)

نماهایی از پیشرفت پروژه در تیرماه ۹۵