آذر

12 آذر 1392
امام صادق

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۵)

امام صادق (ع): اهل بهشت ۴ نشانه دارند.
۱- روی گشاده
۲- زبان نرم
۳- دل مهربان
۴- دست‌دهنده
11 آذر 1392
شکرگزاری

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۴)

«شکرگزاری» پلی است که ما را به منشأ هستی وصل می‌کند. هیچوقت این نعمت را دستکم نگیریم حتی اگر به اندازه گفتن یک «الهی شکر» باشد.
10 آذر 1392
امام علی

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۳)

امام علی (ع): از کفاره گناهان بزرگ، به فریاد ستمدیدگان رسیدن و شاد کردن دل غمگینان است.
9 آذر 1392
درخت میوه

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۲)

آگاه باش که: دربارهٔ درخت براساس میوه‌هایش قضاوت می‌کنند نه برگ و ریشه و محیط رویشش.