هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۲)

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۱)
15 اسفند 1392
بتن‌ریزی سقف طبقه سوم سازه یک
23 اسفند 1392

یاد داریم از دبستان در کتاب، درس اول صحبت نان بود و آب، آنچه را در خردسالی خوانده‌ایم همچنان در جستجویش مانده‌ایم.