هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۰)

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۹)
13 اسفند 1392
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۱)
15 اسفند 1392

برداشتی از سوره مبارک لیل؛

نعمتهای انسان، وسیله‌ای است تا با آنها به جستجوی خدا بپردازد.