هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۸)

سلام بر شهدا
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۷)
11 اسفند 1392
وارن بافت
کارآفرینان بزرگ جهان: وارن بافت
12 اسفند 1392
سوره شمس

سوره شمسبرداشتی از سوره مبارک شمس؛

از راههای موفقیت، حذف کارهای بیهوده و بی‌ثمر از برنامه زندگی است.