هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۷)

برایان تریسی - موفقیت در کسب و کار
بر حوزه‌های اصلی سوددهی تمرکز کنید
10 اسفند 1392
سوره شمس
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۸)
12 اسفند 1392
سلام بر شهدا

سلام بر شهداشهدا «دعا» داشتند «ادعا» نداشتند.

«نیایش» داشتند «نمایش» نداشتند.

«حیا» داشتند «ریا» نداشتند.

و «رسم» داشتند ولی «اسم» نداشتند.