هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۵)

شکرگزاری
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۴)
11 آذر 1392
گزارش سالیانه مؤسسه بین المللی اینتربرند - صد برند برتر سال ۲۰۱۳
۱۰۰ برند برتر سال ۲۰۱۳ (قسمت اول)
15 بهمن 1392
امام صادق

امام صادق

امام صادق (ع): اهل بهشت ۴ نشانه دارند.

۱- روی گشاده

۲- زبان نرم

۳- دل مهربان

۴- دست‌دهنده