هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۱)

الاکلنگ
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۰)
3 آذر 1392
برندهای آرایشی - بهداشتی
آشنایی با بـرند – ۳
6 آذر 1392
سلام بر شهدا

سلام بر شهدا

سلام بر آنها که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم. قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما بر خاک نیفتیم.

سلام بر آنها که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند.

«سلام بر شهدا»