هر روز یک پیام از مدیرعامل (۹)

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۸)
1 آذر 1392
الاکلنگ
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۰)
3 آذر 1392

برداشتی از سورهٔ مبارکه ضُحی

سؤال داشتن عادی است اما در جستجوی پاسخِ سؤال نبودن غیرعادی است.