هر روز یک پیام از مدیرعامل (۸)

استیو جابز
استیو جابـز که بود و چه کرد؟ (۳)
7 آبان 1392
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۹)
2 آذر 1392

در بازی زندگی، موقع یارکشی چه خوبه آدم بگه: «من و خدا. اینها همه با هم!»