هر روز یک پیام از مدیرعامل (۷)

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۶)
18 مهر 1392
برند
آشنایی با بـرند
1 آبان 1392

راز یک زندگی زیبا:

۱- امروز با خدا گام برداری.

۲- برای فردا به او اعتماد داشته باشی.