هر روز یک پیام از مدیرعامل (۶)

سام والتون - بنیانگذار والمورت
کارآفرینان بزرگ جهان: سام والتون
17 مهر 1392
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۷)
20 مهر 1392

تعیین یک رسالت مشخص برای شرکت‌تان بر مبنای ارزش‌هایی که به آنها اعتقاد دارید و حاضر نیستید از آنها بگذرید، معادل این است که قبل از ساخت یک بنا، زیربنای بتونی عمیقی برایش بسازید.

برایان تریسی