هر روز یک پیام از مدیرعامل (۵)

موفقیت
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۴)
16 مهر 1392
سام والتون - بنیانگذار والمورت
کارآفرینان بزرگ جهان: سام والتون
17 مهر 1392
سوره آل عمران

سوره آل عمران

کسانی که دوست دارند به آنچه نیستند مورد ستایش قرار گیرند با نمودشان بیشتر از بودشان است، هرگز روی سعادت را نمی‌بینند.

سوره مبارکه آل عمران