هر روز یک پیام از مدیرعامل (۴)

لبخند
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۳)
15 مهر 1392
سوره آل عمران
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۵)
17 مهر 1392
موفقیت

موفقیت

سه جمله برای کسب موفقیت

۱- بیشتر از دیگران بدانید.

۲- بیشتر از دیگران کار کنید.

۳- کمتر انتظار داشته باشید.