هر روز یک پیام از مدیرعامل (۳)

کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟
14 مهر 1392
موفقیت
هر روز یک پیام از مدیرعامل (۴)
16 مهر 1392
لبخند

لبخند

آدمها ارزشمندند به:

  • لبخندی که بر لبها می‌نشانند.
  • احساس خوبی که بر جای می‌نهند.
  • دردی که از هم می‌کاهند.