هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲)

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱)
13 مهر 1392
کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟
14 مهر 1392
چراغ نفتی

چراغ نفتی

باد با چراغ خاموش کاری ندارد. اگر در سختی و مشقتی، بدان که روشنی.