یک پیام از مدیرعامل

17 اسفند 1392

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۲)

یاد داریم از دبستان در کتاب، درس اول صحبت نان بود و آب، آنچه را در خردسالی خوانده‌ایم همچنان در جستجویش مانده‌ایم.
15 اسفند 1392

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۱)

تلخ‌ترین حرف «دوستت دارم اما...»
شیرین‌ترین حرف: «... اما دوستت دارم.»
به همین راحتی با جابجایی کلمات زندگی دگرگون می‌شود.
14 اسفند 1392

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۲۰)

برداشتی از سوره مبارک لیل؛
نعمتهای انسان، وسیله‌ای است تا با آنها به جستجوی خدا بپردازد.
13 اسفند 1392

هر روز یک پیام از مدیرعامل (۱۹)

زندگی سخت «ساده» است و ما به سادگی «سخت» زندگی می‌کنیم.