شعبه دوم (تهران)

شعبه دوم فروشگاه وندای کی آشیان در تهران افتتاح شد.