استیو جابـز که بود و چه کرد؟ (۱)

برند
آشنایی با بـرند
1 آبان 1392
برند
آشنایی با بـرند – ۲
5 آبان 1392
استیو جابز

استیو جابز

استیو جابز

استیو جابز

ارزش حقیقی استیو جابـز به ثروت و یا توانایی او در اداره یک سازمان موفق که این روزها، آرزوی همگان است، نیست. ارزش جابـز به نیروی ایمان او برای تغییر آینده است. او می دانست که زمان زندگی محدود است و نباید حتی یک ثانیه‌ی آن را از دست داد. بیماری سرطانش در پربارترین سال های عمر، هر لحظه سایه‌ی پایان را تداعی می کرد. یک بار گفت: “این که می دانم به زودی می میرم، قوی ترین ابزار دست من است زیرا کمکم می کند تا بهترین ها را انتخاب کنم.” شهامت داشت که فردا را آخرین روز بداند و طور دیگری بیندیشد. انقلاب او در رفتارهای حرفه ای، منجر به تغییر تکنولوژی و تحول تمام الگوهای رایج اجتماعی شده است. او بر رفتار جمعی و فردی میلیون ها انسان در سراسر دنیا تأثیر گذاشت، تأثیری که تا سالیان متمادی باقی خواهد ماند.

وقتی اخبار کناره گیری او، و به مدت کوتاهی پس از آن، فوت نابهنگامش در ۵۶ سالگی در رسانه ها پخش شد، بسیاری از مردم دنیا از صمیم قلب متأثر شدند، زیرا او از آن دسته تئوریسین های موفق یا کارآفرینان خلاق و مبتکری که بر مدار ارزش های نظام سرمایه ای می درخشند، نبود. سادگی هایش در زندگی هرگز پایان نیافت؛ نزدیکانش می دانستند که او یک آزادی خواه و منتقد جدی اما بدون جار و جنجال نظام های پر اشتباه کنونی است. در آخرین سخنرانی اش در دانشگاه استنفورد دانشجویان را به داشتن یک “روح آزاد” توصیه کرد:

Stay Hungry, Stay Foolish.

آن چه انجام داد برآمده از باور او به خالق هستی بود، و آنچه بر جای گذاشت، همه و همه در مسیر توسعه و تکامل کیفیتی معنوی مانند ارتقای شعور و آگاهی و انتقال سریع تجربیات انسانی، متناسب با اقتضائات جهان امروز بود.

برای همه ما، شیوه‌ی استیو جابـز در زندگی، کار و رهبری او یادآور این نکته است که حتی در میان شلوغی های این دنیای پیچیده نیز می توان یک اسطوره بود.

Think Different

سیامک فرشچی، امیر قاصر- زمستان ۱۳۹۰